Informatie voor indieners van een klacht of bezwaar

Procedure hoor- en adviescommissie van het SWV VO Noordelijke Drechtsteden

Informatie voor indieners van een bezwaar tegen een besluit van de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO)

De AT-VO van Het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs, of tot het praktijkonderwijs, of in aanmerking komt voor een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs. Als u het niet eens bent met een besluit van de AT-VO, kunt u een bezwaar indienen. De bezwaarprocedure is bedoeld om het bestuur van het samenwerkingsverband de gelegenheid te geven de eerdere beslissing te heroverwegen. Hierbij gaat het om zowel de formele als de inhoudelijke toetsing van het besluit. De hoor- en adviescommissie brengt alleen een advies uit aan de directeur van het samenwerkings­verband en het bestuur, zij beslist niet.

Indienen van een bezwaarschrift
U kunt een bezwaarschrift indienen tegen een door de AT-VO afgegeven

• toelaatbaarheidsverklaring tot praktijkonderwijs
• toelaatbaarheidsverklaring tot het voortgezet speciaal onderwijs

Het bezwaarschrift dient u per e-mail in bij de hoor-en adviescommissie van het samenwerkingsverband (cordula.buma@ziggo.nl), t.a.v. drs. C. van Haersma Buma, ambtelijk secretaris. Mevrouw Van Haersma Buma is telefonisch bereikbaar onder nummer (06) 26 51 49 53.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?
Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de AT-VO is betrokken. Belanghebbend zijn bijvoorbeeld:

 • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een leerling waarvoor de aanwijzing of  toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd.
 • De school die de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.
 • Andere belanghebbenden.

Hoe dient u het bezwaarschrift in?
 • U gebruikt voor het indienen van het bezwaarschrift het te downloaden model.
 • U dient uw bezwaarschrift in binnen een termijn van 6 weken nadat u de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring hebt ontvangen. Deze zes weken gaan in met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.
 • Als u het bezwaarschrift schriftelijk indient, moet u gebruik maken van het te downloaden model. Vergeet niet dit te ondertekenen.

Model bezwaarschrift is te downloaden onderaan deze pagina.

Welke stukken stuurt u mee naar de hoor- en adviescommissie?
U hoeft alleen het bezwaarschrift in te dienen. Door dit te versturen naar de hoor-en adviescommissie geeft u hen toestemming om de benodigde informatie op te vragen bij de AT-VO en de school. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is soms kort. U kunt daarom uw motivering eventueel later toezenden. Doet u dit niet binnen een met u overeengekomen termijn, dan geldt uw bezwaar als niet ontvankelijk en wordt het niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaar?
De hoor- en adviescommissie stuurt na ontvangst een bevestiging aan de betrokkenen (voor het verzenden van de ontvangstbevestiging is geen termijn gesteld). Dat kan via de mail, wanneer u op deze wijze bereikbaar bent. In dit bericht vraagt de commissie ook of de bezwaarmaker gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om te worden gehoord en zij beschrijft het verloop van de verdere procedure.

Procedure hoor- en adviescommissie
 • Voordat op het bezwaar wordt beslist, stelt het bestuursorgaan de belangheb­bende in de gelegenheid te worden gehoord.
 • Deze hoorzitting wordt zo mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift georganiseerd.
 • Daarvan kan worden afgezien als het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is, het bezwaar ongegrond is of de belanghebbende afziet van het recht te worden gehoord. Als volledig tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar en andere belanghebbenden daardoor niet worden geschaad, kan tevens van de hoorzitting worden afgezien.
 • Om vooringenomenheid tegen te gaan, is de hoor- en adviescommissie samengesteld uit leden die niet tot het samenwerkingsverband behoren.
 • Tot tien dagen voor de hoorzitting kan de belanghebbende stukken indienen.
 • De hoor- en adviescommissie van het SWV Drechtsteden VO legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken ten minste één week voorafgaand aan het horen aan de belanghebbende ter inzage.
Bij de hoorzitting zijn niet aanwezig degene(n) die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.
 • In de hoorzitting vindt een gedachtewisseling plaats, en wel zonder uitvoerige discussies. De hoorzitting is in de regel een gesloten zitting.
 • De belanghebbende kan zich laten bijstaan, of laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een advocaat. In andere gevallen dan vertegenwoordiging door een advocaat is een machtiging nodig.
 • Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 • Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is. Dit moet van ‘aanmerkelijk’ belang zijn. Dit wordt dan aan de belanghebbende meegedeeld.
 • Er kunnen (door de belanghebbende meegebrachte) getuigen en deskundigen worden gehoord. Hiervan kan een apart verslag worden gemaakt.
 • De commissie kan geen besluit nemen. Zij brengt een advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband, die na overleg met het dagelijks bestuur vervolgens het advies overneemt of (gemotiveerd) kan afwijken van het advies van de commissie. U kunt in beroep gaan tegen deze beslissing.
 • In het algemeen worden advies en besluit tegelijkertijd verzonden.

Beslistermijn
Het bestuur (de directeur van het samenwerkingsverband) dient binnen 6 weken na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaar door de belanghebbende is verstreken een besluit te nemen op het bezwaarschrift. De beslistermijn kan hooguit met 6 weken worden verlengd. Dit moet schriftelijk aan de belanghebbende worden meegedeeld.

Wie beslist op het bezwaar?
Het bestuur van het samenwerkingsverband dat formeel het bestreden besluit heeft genomen, beslist ook formeel op het bezwaarschrift. De beslissing op het bezwaar gebeurt schriftelijk. Als het bestuur heeft besloten af te wijken van het advies van de hoor- en adviescommissie, dient zij deze afwijking te motiveren. De strekking van de aangevoerde bezwaren moet ruim worden opgevat. Dat betekent dat het bestuur niet strikt is gebonden aan de argumenten en/of omstandigheden die in het bezwaarschrift staan. Bij de bekendmaking van het besluit moet worden vermeld of er beroepsmogelijkheden zijn.

Wat kan de beslissing op het bezwaar inhouden?
Er zijn vier mogelijkheden:
 • De beslissing op een bezwaarschrift kan inhouden dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.
 • Het bestuur kan het door de belanghebbende bestreden besluit herroepen en neemt daarop een nieuw besluit.
 • Het bestuur kan het bestreden besluit gedeeltelijk herroepen.
 • Het bestuur kan het bestreden besluit laten staan.

Kosten
Aan het voeren van een bezwaarprocedure zijn geen kosten verbonden. Geen der partijen krijgt een kostenvergoeding of kan worden verplicht bij te dragen aan kosten van de andere partij. De kosten voor getuigen, deskundigen, tolken, etc. zijn voor rekening van de partij die deze heeft meegebracht of ingeschakeld.

Een bezwaar indienen is iets anders dan een klacht
In geval van andere problemen tussen ouders en school, die bijvoorbeeld aanleiding zijn een klacht in te dienen, kunt u informatie vinden via de button onderaan deze pagina.

Model bezwaarschrift

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2023 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden