Bezwaarprocedure TLV

Het samenwerkingsverband Drechtsteden heeft de procedure voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) zo ingericht dat de beslissing over een TLV zo veel mogelijk in overleg tussen de school, de ouders en het SWV tot stand komt. Er wordt in eerste instantie altijd gestreefd naar een beslissing die op instemming bij ouders en school kan rekenen. Er is hier een procedure (procedure aanvragen TLV) voor opgesteld.
Het protocol geeft aan dat ouders bij elke stap in de procedure van een aanvraag van een TLV door de school moeten worden meegenomen.

Toch kan het voorkomen dat ouders, school en SWV het in deze procedure niet eens worden, bijvoorbeeld omdat het SWV kan beslissen een TLV af te geven zonder instemming van ouders. Het is voor ouders mogelijk om tegen deze beslissing in beroep te gaan. De termijn hiervoor is 6 weken na afgifte van de TLV.

Wijze van bezwaar indienen
Elk bezwaar, mondeling of schriftelijk, wordt zorgvuldig in behandeling genomen. Indien het bezwaar schriftelijk (of per e-mail) is ingediend, volgt bevestiging van ontvangst en bericht van de manier waarop het bezwaar behandeld zal worden.

Wijze van afhandeling
De eerste stap is een bezwaar bij de directeur-bestuurder van het SWV indienen. In dat geval volgt een gesprek onder leiding van de directeur-bestuurder van het SWV. Het SWV kan in overleg met ouders andere betrokkenen bij het overleg uitnodigen (SWV-deskundige, zorg coördinator/intern begeleider en/of directeur van de school). Dit overleg kan ook in meerdere keren plaatsvinden als dat nodig is, gericht op het doel draagvlak bij alle partijen te scheppen.

Na afloop van dit gesprek kan het SWV de TLV-beslissing handhaven, wijzigen of een second opinion procedure voorstellen. Een dergelijk besluit komt altijd in overleg met alle partijen (ouders, school en deskundigen) tot stand. Mocht het eerder genomen besluit gewijzigd worden, dan dient het SWV deze keuze zorgvuldig te onderbouwen.

Second opinion
Het SWV kan na het gesprek ook een second opinion procedure voorstellen. Dit houdt in dat een ander, onafhankelijk samenwerkingsverband wordt gevraagd om naar het dossier te kijken en een advies te formuleren.

Ouders moeten toestemming geven voor deze mogelijkheid, want het volledige dossier wordt dan ter inzage gestuurd naar het andere SWV. Het leerling dossier wordt dan door hen bekeken en beoordeeld. Deze commissie brengt advies uit aan de directeur-bestuurder van SWV Drechtsteden. Na dit advies moet het bestuur van SWV Drechtsteden een besluit nemen over het bezwaar. Ouders ontvangen hierover een brief.

Landelijke geschillencommissie
Indien ouders en het SWV er niet uitkomen, informeert het SWV ouders over de mogelijkheid van formeel bezwaar bij de geschillencommissie. Het SWV is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. Zij behandelen bezwaren tegen beslissingen van het samenwerkingsverband over een TLV.
 
Let wel
De bezwaarprocedure kan een opschortende werking hebben. Er zijn goede afspraken nodig met alle betrokkenen over de schoolgang van de leerling zolang de bezwaarprocedure loopt.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden