TOP DossierDe software

SWV Drechtsteden PO/VO maakt voor het uitwisselen van leerlinggegevens gebruik van het door Perspectief op School (PoS) ontwikkelde TOP Dossier. Dit naar de wensen van SWV ingerichte platform maakt het mogelijk om alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten, begeleiders en andere professionals) toegang te geven tot en bij te dragen  aan het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de leerling. Het SWV verwerkt de door de scholen aangeleverde dossiers via TOP Dossier om te kunnen beoordelen of leerlingen in aanmerking komen voor advisering, aanvragen van arrangementen, TLV’s of andere vormen van ondersteuning.

Routekaart TOP Dossier
Aanvraagformulier school- en groepsarrangementen


Waarvoor hebben wij de gegevens nodig?

Het gebruik van TOP Dossier stelt SWV in staat om het een ontwikkelingsplan voor leerlingen te ontwikkelen en zo gegevens uit te wisselen met alle betrokken partners. Het SWV heeft binnen het TOP Dossier een adviserende rol richting de scholen. Ook wordt zij zo in staat gesteld om aanvragen voor ondersteuning te ontvangen en te beoordelen. De administratieve afhandeling en verslaglegging van deze aanvragen voor het SWV verloopt ook via het TOP Dossier.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Het SWV moet zich bij het bewaren van gegevens houden aan strikte wettelijke termijnen. Na het sluiten van het dossier moet zij dat drie jaar bewaren. Als er een voorziening of ondersteuning wordt toegekend, zal het dossier pas 3 jaar na afgifte van deze voorziening of ondersteuning worden verwijderd (art. 18a, lid dertien, Wpo). Financiële gegevens blijven vanwege de belastingwetgeving nog 7 jaar voor het SWV zichtbaar (art. 54.2 AWR).

Wie heeft er toegang?

De gegevens van uw kind worden goed beveiligd en zijn alleen te raadplegen door diegenen die bij het onderwijs/begeleiding betrokken zijn. Het gaat dan om u als ouders, begeleiders, leerkrachten en zorgprofessionals. De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van de softwareontwikkelaar. Deze servers staan in Hengelo.  

Uw rechten

Betrokkenen hebben op basis van de AVG enkele rechten:
De persoonsgegevens van uw kind in te zien (artikel 15 AVG);
Een verzoek te doen om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren (artikel 16 AVG);
Een verzoek te doen om gegevens te verwijderen (artikel 17 AVG);
Een verzoek te doen om minder gegevens te laten verwerken (artikel 18 AVG);
De gegevens te laten overdragen aan een derde (artikel 20 AVG);
Het indienen van een klacht (art. 77 AVG);

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door verzoek te sturen naar: info@swvdrechtsteden.nl. Benoem daarbij dat het om een verzoek op basis van de AVG gaat.

Als je jonger bent dan 12 nemen jouw ouder(s) of verzorger(s) die gezag over jou hebben alle beslissingen voor jou, mogen ze alle informatie over jou hebben en kunnen zij namens jou privacy-verzoeken doen.

Als je 12 tot 16 jaar bent, mag je zelf privacy-verzoeken doen en toestemming geven. Jouw ouder(s)/verzorger(s) die gezag over jou hebben, mogen ook informatie vragen en beslissen mee over jouw zorg. Ouder(s)/verzorger(s) die geen gezag hebben over jou, mogen globale informatie vragen over jouw gezondheid maar beslissen niet mee over jouw zorg.

Als je 16 jaar of ouder bent mag je alle beslissingen zelf nemen, mag je zelf alle privacy-verzoeken doen en krijgen jouw ouder(s)/verzorger(s) alleen informatie over jou als je daar toestemming voor geeft.

Als je een wettelijk vertegenwoordiger bent van iemand van 18 jaar of ouder, neem jij alle beslissingen voor diegene, mag je alle informatie over diegene hebben en kan je namens diegene ook privacy-verzoeken doen. Je moet wel kunnen aantonen dat je de wettelijk vertegenwoordiger bent.

Klacht over de gegevensverwerking

Op basis van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) over de wijze waarop de persoonsgegevens van uw kind worden verwerkt. U kunt hiervoor contact opnemen met de AP. Meer informatie over het uitoefenen van uw klachtrecht kunt u vinden op de website van de AP via deze link.

Functionaris Gegevensbescherming

Het SVW heeft een (externe) Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen om te controleren of het gebruik van de gegevens van uw zoon/dochter in het TOP Dossier voldoet aan de AVG. Onze FG is Elke van Essen. Zij is te bereiken op onderstaande gegevens:
 
Coöperatie KIEN u.a.en leden
Mobiel: 06-18352147 | Email: evanessen@kienict.nl
Laan der Verenigde Naties 325 | 3318 LA | Dordrecht
www.kienict.nl

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden